תפריט

האתר הינו בבעלות חב' פרופורציה (להלן: "פרופורציה"). האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה (להלן: "האתר") מאשר ומצהיר כל העושה כן (להלן: "המשתמש") כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד פרופורציה ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר.

במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תקנון זה בלבד והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין פרופורציה.

1. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

2. המידע המופיע באתר לרבות ב"פורם המומחים" נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות המרפאות ובאופן אישי.

3. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר לרבות ב"פורום מומחים" הינו באחריות הבלעדית של המשתמש אשר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בזהירות מתאימה בהתאם למצבו הרפואי.

4. פרופורציה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

5. מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה למומחה.

6. מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי לפרופורציה ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והיא אינה מנטרת את הנעשה בהם.

7. פרופורציה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו, תוכנו, חוקיותו וכיוצ"ב, וכי פרופורציה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.

8. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר, כי לטיפולי הסרת שיער בלייזר ניתן סבסוד על ידי שירותי בריאות מכבי  (להלן: "קופת החולים"), ואולם פרופורציה אינה אחראית ואינה שותפה לגובהם וזכאות המשתמש לקבלם ואלו נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של קופת החולים ובכפוף לתנאי ההתקשרות של המשתמש עימם, וכי על המשתמש לברר קודם לקבלת הטיפול באם עומדת לו זכאות לקבלת הסבסוד אל מול קופת החולים, וכי אין לראות באמור באתר משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מצד פרופורציה למתן החזר או השתתפות על ידה וכי פרופורציה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כך לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא.

9. מעת לעת עורכת פרופורציה מבצעים, הטבות, מתנות וכיוצ"ב (להלן: "המבצע") המפורסמים באתר ו/או באמצעי תקשורת נוספים או אחרים. פרופורציה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי המשתמש ו/או המשתתף ו/או הזוכה במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.

10. מבלי לפגוע באמור לעיל, במבצעים בהם מציעה פרופורציה פריסת תשלומים לצורך קבלת טיפול כזה או אחר, אין המדובר בפריסה תשלומים הניתנת על ידי פרופורציה אלא כאפשרות למשתמש לקבלת הלוואה חוץ בנקאית (ועל ידי כך בין היתר פריסת תשלומים) הניתנת על ידי חברה חיצונית (כגון: חב' מימון ישיר) (להלן: "הגוף המממן") אליה מפנה פרופורציה את המשתמש, כאשר קבלת ההלוואה מותנית בהסכמת הגוף המממן, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתנאי ההתקשרות עמו. על המשתמש לברר קודם לקבלת הטיפול באם עומדת לו הזכאות לקבלת ההלוואה אל מול הגוף המממן, כי אין לראות באמור באתר משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מצד פרופורציה לקבלת ההלוואה על ידי הגוף הממן או למתן הטיפול בפריסת תשלומים זו או אחרת, וכי פרופורציה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כך לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא.

11. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין פרופורציה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.

12. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה וכל זכויות מכל סוג שהוא הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לפרופורציה בלבד.

13. המשתמש אינו רשאי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של פרופורציה.

14. פרופורציה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר על ידי המשתמש. המשתמש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה לפרופורציה ו/או למי מטעמה כל שליטה על כך. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי פרופורציה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.

15. המשתמש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. המשתמש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון – סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר .

16. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את פרופורציה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

17. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של פרופורציה. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון ויהא זה אך ורק באחריות המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני .

18. פרופורציה אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, פרופורציה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

19. פרופורציה רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

20. פרופורציה מאפשרת למשתמש להשאיר באתר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים באתר. המשתמש מתחייב להשאיר פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.

21. השארת פרטים מותרת למשתמש מעל גיל 18 . פרופורציה מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע באתר ו/ואו בעמודים הקשורים אליו גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

22. עם מסירת פרטי המשתמש לאתר ו/או בעמודים הקשורים בו, מסכים בזאת המשתמש כי פרופורציה ו/או מי מטעמה או בהרשאתה, תהיה רשאית לפנות למשתמש, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר או לעדכן פרטיו על ידי מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו או לפנות לדואר אלקטרוני [email protected] .  

23. למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו מהווה  הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע' 31 א(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח 2008. 25. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 31 א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. 26. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

נגישות