תפריט

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של מרפאות המעניק לחבריו הטבות שונות מעת לעת,
כמו גם מידע מקצועי ועדכונים בדבר הצעות לרכישת מוצרים או שירותים.
להלן פירוט התנאים וההתניות של מועדון הלקוחות (להלן: "התקנון")

1. הגדרות
להגדרות הבאות בתקנון תהיינה המשמעות הנקובה לצדן :

"החברה" –
פרופורציה בע"מ 511495640
לוי משה 11, ראשון לציון

"הטבות" – ההטבות המוצעות ללקוחות שהצטרפו למועדון, עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה של החברה ובהתאם לתנאי המועדון ;

"חבר מועדון" – כל אדם אשר מתקיימות לגביו התנאים הקבועים בסעיף זה לעניין הזכאות לחברות במועדון;

חוק הגנת הצרכן " – חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו;

"המועדון" – מועדון הלקוחות המוצע על ידי החברה.

 

2. הוראות כלליות

2.1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון קיבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו,
הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו, כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש שתפורסם בדרך שתיקבע ובהתאם להוראות הדי החל. הפסקת פעילות המועדון תאפשר לחבר המועדון לממש את ההטבות שקיבל טרם הפסקת פעילות המועדון, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על
עדכונים שהחברה תערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

2.4. כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון.

2.5. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא כולל גם לשון נקבה. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהפך .

 

3. הצטרפות למועדון וחברות בו

3.1. כל אדם יהיה רשאי להצטרף למועדון ובלבד שהתקיימו לגביו כל התנאים הבאים:
(א) הינו מעל גיל 18 במועד ההצטרפות למועדון ;
(ב) חתם על טופס ההרשמה להצטרפות למועדון והסכים לתנאיו;
(ג) הסכים לקבל דיוור שיווקי מהחברה;
(ד) הסכים לתנאי תקנון זה.

3.2. החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר בנסיבות העניין, ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.

3.3. חבר המועדון אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו ומספר טלפון נייד, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון.
החברה לא ת היה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור .

3.4. ההרשמה למועדון היא חד-פעמית והחברות במועדון הינה ללא הגבלת זמן, עד למועד בו הודיע חבר המועדון לחברה על רצונו להיגרע מהמועדון, הסרה של החבר מהמועדון על ידי החברה או סיום פעילות המועדון, בהתאם לתנאי תקנון
זה ו/או הוראות הדין, לפי העניין .

3.5. חבר מועדון המבקש להפסיק לקבל דיוור שיווקי במהלך תקופת החברות במועדון )המהווה תנאי הכרחי לחברות במועדון) יודיע על כך לחברה בהתאם לדרכים המפורטות בדיוור שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לחברה.

3.6. בקשה להפסקת קבלת דיוור שיווקי או אי עדכון פרטי הקשר של חבר המועדון המשמשים לצורך קשר רציף של החברה עם חבר המועדון, תיחשב לבקשת חבר המועדון לסיים את חברותו במועדון.

3.7. ההצטרפות למועדון והחברות בו אינם כרוכים בתשלום. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין החברות במועדון והיא תעשה כן על ידי מתן הודעה לחברי המועדון, בכפוף להוראות הדין .

3.8. החברות במועדון הינה אישית בלבד, ואינה ניתנת להעברה.

 

4. הטבות

4.1. במסגרת המועדון תעניק החברה לחברי המועדון הטבות שונות מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וחברי המועדון יעודכנו במידע רלוונטי לרבות מבצעים,עדכונים והטבות, מעת לעת.

4.2. החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לבטל הטבות כלשהן, להגביל את זמן מימושן או לקצרן, להגביל את המלאי שלהן, להתנות את מימוש
ההטבה בתנאים שונים, והכל בכפוף למתן הודעה על פי דין .

4.3. השימוש ומימוש ההטבות להן יהיה זכאי חבר המועדון במסגרת חברותו במועדון ייעשו על ידי חבר המועדון בלבד ולא ניתן יהיה להעבירן לאחר.

4.4. מימוש הנקודות אותם צובר חבר המועדון מוגבל בזמן, עד שנתיים מיום קבלת הטיפול הראשון ממועד הצטרפותו.

4.5. רישומי החברה הם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לקבלת ההטבות או מימושן .

4.6. ההטבות אינן ניתנות להחלפה ו/או המרה, לכסף ו/או בשווה כסף או ערך אחר, לרבות זיכוי.

 

5. מדיניות פרטיות

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חבר מועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה וכן הפרטים , הנתונים והמידע אודות חבר המועדון שייאספו על ידי החברה או יימסרו לה במסגרת החברות במועדון, ההטבות ומימושן, כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.

 

6. אחריות

6.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למועדון, החברות בו, מימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר ייגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות.

6.2. החברה אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע או תימשך בתנאים דומים והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון ו/או לשנות את תנאיו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף
להוראות הדין.

 

7. שונות

7.1 החברה תהיה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי ו/או כל הוראה בתקנון זה לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי המועדון כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות
מוסמכת. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף לכל דין.

7.2. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

7.3. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט בתל- אביב-יפו בלבד ולאף בית משפט אחר לא תהא סמכות בעניין. תאריך עדכון אחרון 1.3.2023

 

 

נגישות